JOB

    งานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา เป็นงานบริการและสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่ายและกลุ่มงานต่างๆ โดยการปฏิบัติงาน และให้บริการต่อประชาชนโดย ใช้สื่อและอุปกรณ์ และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหมาะสม นอกจากนี้ยังที่ทำให้กิจกรรมต่างๆ ทางด้านวิชาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ลักษณะงานเวชนิทัศน์

งานเวชนิทัศน์เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตด้านโสตทัศนศึกษา สนับสนุนการศึกษาและการเผยแพร่วิชาการ โดยเน้นทางการแพทย์เป็นสำคัญ แบ่งลักษณะงานออกเป็น 6 งาน ดังนี้

1. การเขียนภาพทางการแพทย์ (Medical Graphic Art)

จัดทำการเขียนภาพ ออกแบบให้มีความสวยงามและถูกต้อง เหมาะสมกับลักษณะงานของที่จะนำออกเผยแพร่ ให้สามารถสื่อความหมายต่อการเข้าใจได้ง่าย และน่าติดตาม โดยผลิตงานดังนี้
1.1 เขียนภาพอวัยวะต่างๆ บันทึกลักษณะทางกายวิภาคศาสตร์ และพยาธิวิทยาที่สามารถเห็นด้วยตา และ/หรือ ส่วนประกอบที่เห็นด้วยกล้องจุลทรรศน์ ตลอดจนโครงสร้างของปาราสิต และหนอนพยาธิอย่างถูกต้อง
1.2 เขียนภาพร่าง (Sketch) ส่วนประกอบของร่างกาย และภาพเทคนิคต่างๆ ขอบการผ่าตัด
1.3 เขียนภาพแสดงแนวคิด (Idea) และการออกแบบ (Design) ทางการแพทย์
1.4 เขียนภาพ Graphic ในรูปแบบของ ไดอะแกรม (Diagram) ตาราง (Table) กราฟ (Graph) ตลอดจนในรูปของโปสเตอร์ (Poster) ชาร์ท (Chart) และแผนที่ (Map)
1.5 เขียนภาพเพื่อใช้ในการตีพิมพ์ และ/หรือทำสไลด์
1.6 เขียนตัวอักษรแบบต่างๆ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
1.7 งานพิมพ์เอกสารทางการแพทย์
1.8 งานพิมพ์ซิลค์สกรีน(Silk screen)

2. การถ่ายภาพทางการแพทย์ (Medical Photography)

ถ่ายภาพเพื่อเก็บรวบรวมศึกษาลักษณะ case ที่น่าสนใจ หรือติดตามอาการเปลี่ยนแปลง เปรียบเทียบระยะเวลาที่ทำการรักษา หรือเพื่อนำลงพิมพ์ในวารสารเผยแพร่ทางวิชาการ รวมทั้งถ่ายภาพกิจกรรมการบริการของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณชน จัดบริการงานดังนี้
2.1 General Photography
2.2 Special Medical Photography
2.3 General Cinematography
2.4 Special Medical Cinematography
2.5 Operating Practice and to take care of the Projectors

3. โทรทัศน์ทางการศึกษา (Education Medical Television)

จัดทำการผลิตงานด้านวีดิทัศน์เพื่อการศึกษาทางการแพทย์ เขียนบทเพื่อผลิตรายการ บันทึกและถ่ายทอดโทรทัศน์วงจรปิด รวมทั้งการผลิตแบบบันทึกเสียง และสไลด์ซิกโครไนซ์ ซึ่งใช้ศิลปะในการจัดนำเสนอ (Art and Its presentation) การจัดรายการ การเขียนบทและเทคนิคการถ่ายทำ เพื่อให้ได้ผล และประสิทธิภาพตามวัตถุประสงค์

4. นิทรรศการทางการแพทย์ (Medical Exhibition)

จัดนิทรรศการทางการแพทย์ในรูปแบบต่างๆ โดยการใช้วัตถุสิ่งแสดง ภาพ และข้อมูลนำมาออกแบบให้เหมาะสมกับเนื้อที่ เวลา และค่าใช้จ่าย ประกอบกับ การใช้ศิลปะในการตกต่างให้น่าดูและน่าติดตามยิ่งขึ้น
4.1 ออกแบบเพื่อสร้างนิทรรศการ (Exhibition) หรือจัดแสดง (Display)
4.2 จัดสร้างนิทรรศการด้วยสิ่งของและวิธีต่างๆ
4.3 จัดแสดงนิทรรศการ แบ่งเป็น
4.4 นิทรรศการเคลื่อนที่ (Portable Exhibition)
4.5 นิทรรศการขนาดเล็กเพื่อเปลี่ยนแปลงเป็นครั้งคราว (Wall Exhibition and Display)
4.6 นิทรรศการมาตรฐานและถาวร (Standard and Permanent Exhibition)

5. หุ่นจำลองทางการแพทย์ (Medical Model and Simulators)

จัดทำหุ่นจำลอง เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอน โดยเฉพาะในด้านการแพทย์รวมทั้งในด้านอื่นๆ ในลักษณะและเทคนิคต่างๆ จากดินน้ำมัน ปูนปลาสเตอร์ ขี้ผึ้ง ยางพารา สงเคราะห์ สังเคราะห์ ตลอดจนในโพลีพลาสติก

6. พิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์ (Medical Muscology)

จัดดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ ทั้งทั่วไป และเน้นในทางการแพทย์ จัดการออกแบบการเก็บรักษาซ่อมแซม เพื่อนำไปประกอบ การจัดพิพิธภัณฑ์ สำหรับเก็บรักษาค้นคว้าต่อไป

ลักษณะงานโสตทัศนศึกษา

1. งานโสตทัศนศึกษา (Audio – vision)

เป็นงานที่เกี่ยวกับการควบคุม และใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย เลือกเตรียมและควบคุมการผลิตวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง หรือการบรรยาย ได้แก่ฟิล์มสตริบ สไลด์ ภาพยนตร์ รูปภาพ แผ่นภาพ แผนภูมิ ตัวอักษร ฯลฯ ช่วยเขียนและเรียบเรียง คำบรรยายภาพ คำบรรยายแผนภูมิและบรรยายรายการวิทยุ ภาพยนตร์หรือโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ หรือให้ความรู้ในด้านต่างๆ จัดหาและต้องรักษาวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ทางด้านโสตทัศนศึกษา เป็นต้น

2. งานคอมพิวเตอร์กราฟิกและมัลติมีเดีย (Graphic computer & Multimedia)

เป็นงานใช้อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ภาพและเสียงร่วมกันว่าในการนำเสนอผลงานและกิจกรรมต่างๆ ทางวิชาการและกิจกรรมของโรงพยาบาลเพื่อเผยแพร่ไปสู่ผู้เกี่ยวข้อง

3. งานวิจัยและพัฒนา (Research & Development)

งานวิจัยและพัฒนาสื่อ รูปแบบการเรียนการสอน และการนำเสนอที่เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด

X