โสตทัศนูปกรณ์

โสตทัศนูปกรณ์

   โสตทัศนูปกรณ์ หรืออุปกรณ์โสตในห้องประชุมต่างๆนั้น ผู้จัดการอบรม หรือผู้ใช้งานห้องประชุม ควรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุปกรณ์โสตแต่ละประเภท เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างเรียบร้อย ใช้อุปกรณ์โสตได้ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน การนำเสนอ การบรรยาย การอบรมต่างๆ ซึ่งอุปกรณ์โสตเบื้องต้นที่จะแนะนำมีดังนี้

1. โปรเจคเตอร์ ( Projector )

projector

ใช้สำหรับฉายภาพ ข้อมูล จาก Notebook  , เครื่องฉายแผ่นทึบ หรือเครื่องเล่นวิดีโอขึ้นจอภาพ

********************************************************

 

2. โน๊ตบุ๊ค ( Notebook )

notebook

ใช้นำเสนอข้อมูลจากโปรแกรม Powerpoint หรือโปรแกรมนำเสนออื่นๆ 

******************************************************** 

 

3. วิชวลไลเซอร์ ( visualizer ) หรือเรียกว่า เครื่องฉายแผ่นทึบ

visualizer

ใช้นำเสนอข้อมูลที่ปริ๊นท์เป็นแผ่นกระดาษ หรือวัตถุรูปทรงต่างๆ 

******************************************************** 

 

4. ไมโครโฟน ( microphone )

microphone

 

ใช้ขยายสัญญาณเสียงพูดในห้องประชุม สำหรับพิธีกร ผู้บรรยาย หรือผู้ร่วมกิจกรรม ไมโครโฟน มีหลายประเภท เช่น ไมค์สาย ไมค์ลอย เป็นต้น


พิมพ์   อีเมล