TEAM

x 

ทรงยศ เรือนใสย
(ช่างภาพการแพทย์ )
หัวหน้างานเวชนิทัศน์และโสตทัศนศึกษา

 

tuay

ธวัชชัย คัมภีรฑูร

 นายช่างศิลป์

 

nun

นันทวัน ชาญวิทยกรณ์

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

 

tuy
สงคราม ยามเสด็จ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา

 

ty

ราตรี หลวงใจ

เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษ

 

punya

ปัญญา บัวสด

พนักงานโสตทัศนสึกษา

 


อัญชลี อุ่มโพธิ์

เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล


พิมพ์   อีเมล